New!

Zondag 7 juni open van

10u00 tot 13u00

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

 

1. Inleiding

 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die A-Propos Fashion organiseert. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

 

2.1. Deelname aan deze Wedstrijd staat open voor A-Propos klanten (natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben). Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat A-Propos Fashion ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

 

2.2. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3. Wedstrijdverloop

 

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

 

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig doorlopen hebben.

 

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door A-Propos Fashion in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer A-Propos Fashion de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van A-Propos Fashion en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van A-Propos Fashion. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart A-Propos Fashion tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). A-Propos Fashion is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien A-Propos Fashion vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

 

4. Prijzen

 

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

 

4.2. A-Propos Fashion kan op elk ogenblik, indien nodig een prijs wijzigen.

 

4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat A-Propos Fashion bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

 

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

 

4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

 

4.6 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

 

4.7 Prijzen dienen altijd afgehaald te worden bij A-Propos Fashion.

Indien een prijs niet afgehaald werd binnen de 30 dagen na bekendmaking van de winnaar(s) verliest u automatisch het recht op deze prijs.

 

5. Aansprakelijkheid van A-Propos Fashion

 

5.1. A-Propos Fashion is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 

5.2. A-Propos Fashion is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen verwittigen van de winnaar wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 

5.3 Bij onbereikbaarheid kan A-Propos Fashion de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan A-Propos Fashion de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

 

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege A-Propos Fashion.

 

5.5 Indien A-Propos Fashion genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan A-Propos Fashion hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

5.6 A-Propos Fashion is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. A-Propos Fashion kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

6. Persoonsgegevens

 

6.1. De persoonsgegevens die A-Propos Fashion over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van A-Propos Fashion alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

 

7.1. A-Propos Fashion houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt A-Propos Fashion zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van A-Propos Fashion uit te sluiten. A-Propos Fashion behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door A-Propos Fashion geleden schade (inclusief imago-schade).

 

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met A-Propos Fashion of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. Mede-organisatoren

 

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van A-Propos Fashion te worden gelezen als verwijzend naar zowel A-Propos Fashion als de mede-organisator(en).

 

9. Het reglement

 

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van A-Propos Fashion aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die A-Propos Fashion in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

 

9.2. Indien zulks vereist is, kan A-Propos Fashion dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van A-Propos Fashion.

 

 

A-PROPOS FASHION

 

Alfons Pieterslaan 67-69

8400 Oostende

 

T. +32 59 273 373

 

E. info@apropos-fashion.be

 

Privacy

OPENINGSUREN

 

Maandag

13u30 tot 18u00

 

Dinsdag - Zaterdag

10u00 tot 12u45

13u30 tot 18u00

 

Gesloten op zon- en feestdagen.

NIEUWSBRIEF

 

Blijf op de hoogte van acties & weetjes via onze nieuwsbrief